Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

966,89 PLN

Franke Bliss BSG 611-62 zlew 62x43,5 Fragranitu+ beżowy 114.0367.763, numer katalogowy: 114.0367.763

Franke Bliss BSG 611-62 zlew 62x43,5 Fragranitu+ beżowy 114.0367.763

Franke Bliss BSG 611-62 zlew 62x43,5 Fragranitu+ beżowy 114.0367.763

ocenaocenaocenaocenaocena (0 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Franke
Nr katalogowy:

114.0367.763


EAN: 7612981571412
cena katalogowa: 966,89 PLN
cena po rabacie: 725,17 PLN
Udzielono rabatu:24%
Dostępne: 1-2 tygodnie
Towar na zamówienie - wymagany zadatek 20% do uruchomienia zamówienia przy zamówieniu pobraniowym
Wysyłka: 150,00 PLN (przedpłata), 200,00 PLN (pobranie)
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Ostatnio oglądane produkty
Ostatnio oglądane produkty
Gwarancja

1. Zakres Gwarancji

1.1 Poniższe warunki gwarancji dotyczą wyłącznie zlewozmywaków oraz baterii kuchennych marki Franke (dalej „Produkty” lub „Baterie kuchenne” lub „Zlewozmywaki”) zakupionych przez Konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą i zamontowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej po 25 grudnia 2014 roku. Są one przeznaczone wyłącznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

1.2 Wszystkie baterie kuchenne oraz zlewozmywaki spełniają europejskie normy jakości. FRANKE Polska Sp. z o.o. (dalej „Gwarant”) z siedzibą w Sękocinie Nowym, ul. Franke 1, 05–090 Raszyn, gwarantuje, że produkty zostały skonstruowane i wyprodukowane bez żadnych wad lub usterek opisanych w punkcie 3.1. oraz, że przy prawidłowym użytkowaniu zgodnym z załączonymi Instrukcjami będą funkcjonowały prawidłowo.

2. Okres gwarancji

2.1 Gwarant udziela 15-letniej gwarancji na zlewozmywak Franke. Gwarancją nie są objęte akcesoria dodatkowe takie jak: koszyk, wkładka ociekowa, odpływ, syfon i inne.

2.2 Gwarant udziela gwarancji na bezawaryjne funkcjonowanie baterii kuchennych w następującym zakresie:
a) szczelność wewnętrznego odlewu korpusu baterii – 15 lat;

b) sprawność głowicy ceramicznej – 5 lat;

c) trwałość powłoki wykończeniowej – 2 lata;

d) zestaw Clear Water, z wyjątkiem filtrów i materiałów eksploatacyjnych – 2 lata;

e) elementy elektroniczne – 2 lata;

f) trwałość uszczelek głowicy i korpusu – 2 lata

g) pozostałe elementy baterii kuchennych (wylewki prysznicowe, węże) – 2 lata

2.3 Gwarant udziela 2-letniej gwarancji na bezawaryjne funkcjonowanie dozowników.

3. Odpowiedzialność gwaranta

3.1 Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z gwarancji dotycząca zlewozmywaków i baterii kuchennych obejmuje wyłącznie udowodnione, ukryte, strukturalne wady lub usterki materiałowe, tj. odbarwienia i pęknięcia wewnętrzne, powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych produktach.

3.2 W zlewozmywakach z Fragranitu+ dopuszczalne jest wygięcie do 5 mm, które jest niwelowane dzięki właściwemu montażowi. Wygięcie to jest wynikiem procesu technologicznego, nie jest traktowane jako wada lub usterka i nie podlega niniejszej gwarancji.

3.3 W trosce o jak najlepszą obsługę klientów, firma Franke Polska stale rozwija sieć serwisów, w których realizowane są uprawnienia wynikające z gwarancji. W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.franke.pl w zakładce Obsługa klienta/ Serwis.

3.4 W zlewozmywakach Franke, z wyjątkiem zlewozmywaków ceramicznych, dozwolony jest montaż młynków Franke do mielenia odpadków. Jego prawidłowa instalacja nie wpływa na ograniczenie uprawnień gwarancyjnych. W przypadku komór do podbudowy instalacja młynka nie jest zalecana i niewłaściwy montaż może być przyczyną odrzucenia roszczenia reklamacyjnego.

4. Wyłączenia

4.1 Gwarant zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady produktu, które powstały z przyczyn innych niż tkwiące w Produkcie w dacie wydania go Kupującemu.

4.2 Gwarancja nie obejmuje czynności konserwacyjnych możliwych do wykonania przez Konsumenta, opisanych w Instrukcji montażu i pielęgnacji produktu, np.: bieżące konserwacje, odkamienianie czy czyszczenie.

4.3 Gwarant nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za wady lub usterki Produktów powstałe na skutek:

a) uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych zawinionych przez Sprzedawcę, Instalatora, Użytkownika lub Kupującego;

b) nieprawidłowego montażu lub demontażu dokonanego przez Kupującego, Użytkownika lub Instalatora;

c) zastosowania części nieoryginalnych przy montażu lub demontażu lub w związku z nimi;

d) niewłaściwej konserwacji i pielęgnacji, w tym użycia niewłaściwych środków czyszczących lub eksploatacyjnych;

e) niewłaściwego użytkowania (w tym uszkodzeń mechanicznych);

f) samodzielnych przeróbek lub napraw w okresie gwarancyjnym przez nieautoryzowany serwis;

g) zużycia części w trakcie normalnej eksploatacji (uszczelki);

h) innych wad lub usterek spowodowanych niedochowaniem należytej staranności przez Sprzedawcę, Instalatora, Użytkownika lub Kupującego;

i) zdarzeń losowych jak np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferyczne, zanieczyszczenia wody np. wysoki stopień zakamieniania wody itp.

4.4 W przypadku baterii kuchennych Gwarant oprócz wad określonych w pkt. 4.2. lit. a)-h) nie ponosi także odpowiedzialności za wady lub usterki powstałe na skutek:
a) zanieczyszczenia wody lub instalacji;

b) wykonania montażu baterii kuchennych do instalacji wodnej bez wyposażenia w filtr centralny lub z pominięciem przyłączenia za pośrednictwem zaworów odcinających z filtrem siatkowym.

4.5 Powłoki Produktów winny być sprawdzone przez Kupującego w miejscu dokonywania zakupu nawet, jeśli są oryginalnie zapakowane. Uszkodzenia mechaniczne powłok produktów stwierdzone po zakupie wykluczają odpowiedzialność Gwaranta. Gwarant nie ponosi także odpowiedzialności za braki w dostarczonych elementach, do sprawdzenia kompletności których Kupujący jest zobowiązany przy zakupie, tj. przy wydaniu mu produktów przez Sprzedawcę.

4.6 Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wobec osób lub mienia, które mogą być spowodowane przez którąś z przyczyn opisanych w punktach 4.2 i 4.3.

5. Warunki

5.1 Gwarant uznaje ważność i skuteczność wyłącznie czytelnie wypełnionej, podstemplowanej i podpisanej przez Sprzedawcę karty gwarancyjnej z dołączonym dowodem zakupu z widoczną i czytelną datą zakupu. Konsument zobowiązany jest przedłożyć dowód zakupu z widoczną i czytelną datą zakupu, co jest warunkiem przyjęcia reklamacji.


5.2 Początek biegu okresu gwarancji wyznacza data sprzedaży towaru, wpisana do karty gwarancyjnej, zgodna z dowodem zakupu, która nie może przypadać później niż 1 (jeden) rok od daty wydania produktów z magazynu Gwaranta.

5.3 Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią gwarancji przed zakupem. Ponadto Konsument zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcjami montażu i konserwacji oraz do ich przestrzegania.

5.4 Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po ujawnieniu usterki lub wady, nie później jednak niż 14 dni od daty stwierdzenia ich występowania.

5.5 W razie zaginięcia lub utraty karty gwarancyjnej następuje utrata uprawnień gwarancyjnych, a duplikaty karty gwarancyjnej nie będą wydawane.

5.6 Podstawą reklamacji zlewozmywaków nakładanych jest paragon lub faktura VAT z widoczną i czytelną datą sprzedaży. Data ta jednocześnie wyznacza początek biegu okresu gwarancji i nie może przypadać później niż 1 (jeden) rok od wydania produktów z magazynu Gwaranta.

5.7 Zgłoszenie reklamacyjne następuje w drodze wypełnienia formularza dostępnego na stronie www.franke.pl w zakładce Obsługa klienta/Serwis.

6. Uprawnienia

6.1 Uprawnienia z gwarancji obejmują bezpłatną naprawę lub wymianę produktu w przypadku, gdy naprawa okaże się niemożliwa. Podczas usuwania wad lub usterek Gwarant zastrzega sobie prawo do decyzji, czy części produktów lub produkty będą naprawiane czy wymieniane na nowe, przy czym części wymienione stają się własnością Gwaranta.

6.2 Gwarant nie ponosi kosztów demontażu i ponownego zamontowania Produktu.

6.3 Wymiana produktu na wolny od wad następuje na podstawie pisemnego oświadczenia Autoryzowanego Serwisu o braku możliwości naprawy Produktu i wykonywana jest przez jednostkę handlową, która produkt sprzedała. W przypadku braku dostępności Produktu Kupującemu przysługuje zwrot zapłaconej za Produkt ceny.

6.4 Warunkiem wydania nowego Produktu lub zwrotu ceny jest uprzedni zwrot kompletnego Produktu wadliwego wraz z kartą gwarancyjną z wpisami Autoryzowanego Serwisu, paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, instrukcją obsługi i innymi dokumentami załączonymi do Produktu. Zwracany produkt winien być odpowiednio zabezpieczony.

6.5 Montaż produktu wymagającego specjalistycznego podłączenia musi być przeprowadzony wyłącznie przez instalatora posiadającego aktualne uprawnienia w sposób zalecany przez producenta. Poprawne podłączenie produktu należy potwierdzić w karcie gwarancyjnej oraz na dowodzie zakupu pieczątką i podpisem instalatora pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.

6.6 Wady lub usterki określone w pkt. 3.1., w ramach zakresu gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych lub z przyczyn niezależnych od Gwaranta, np. w przypadku konieczności importu części zamiennych Gwarant zastrzega sobie możliwość wydłużenia wymienionego terminu. 6.7 Gwarant zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu usunięcia usterek lub wad określonego w punkcie 6.1.

7. Nieuzasadnione koszty

7.1 Wszystkie koszty nieuzasadnionej reklamacji ponosi Konsument na podstawie niniejszej Gwarancji.

8. Inne

8.1 W przypadku uznania reklamacji i wymiany Produktu na nowy lub dokonania istotnych napraw Produktu, termin gwarancji biegnie na nowo.

8.2 Jeżeli Gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

8.3 Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Kupujący nie mógł z niej korzystać.

8.4 Gwarant nie odpowiada za wpływ użytkowanych prawidłowo i z należytą starannością Produktów na pracę
urządzeń innych producentów zgodnie z załączonymi instrukcjami.

8.5 Niniejsza gwarancja na towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

8.6 Gwarant zastrzega sobie prawo do zmian produkcyjnych i poprawek wyrobów podyktowanych postępem technicznym bez uprzedniego zawiadomienia.

Opis produktu

Opis produktu Franke Bliss BSG 611-62 zlew 62x43,5 Fragranitu+ beżowy 114.0367.763


114.0367.763: Franke 114.0367.763 - Zlewozmywaki konglomeratowe


Franke Bliss BSG 611-62 zlewozmywak 62x43,5 cm z Fragranitu+ beżowy 114.0367.763

- wymiary zewnętrzne: 62 x 43,5 cm
- komora: 34 x 35,5 x 20 cm
- model odwracalny
- zawór mimośrodowy z sitkiem 3 1/2"
- zestaw odpływowy z syfonem w komplecie
- okrągłe pokrętło korka ze stali szlachetnej
- 4 podfrezowane otwory
- minimalna szerokość podbudowy 45 cm
- odporny na zarysowania, uderzenia, temperaturę oraz powstawanie plam
- trwałość koloru
- zabezpieczony technologią Sanitized ograniczającą rozwój bakterii
- wycięcie: 60 x 41,5 cm (R = 20 mm)
- materiał Fragranit + (80% granitu, 20% spoiwo akrylowe)
- kolor: beżowy

Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.