Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

4 530,97 PLN

Bateria prysznicowa podtynkowa z deszczownicą 180 Eurostyle Moon White, numer katalogowy: GR/EUROSTYLE/180W

Bateria prysznicowa podtynkowa z deszczownicą 180 Eurostyle Moon White

Bateria prysznicowa podtynkowa z deszczownicą 180 Eurostyle Moon White

ocenaocenaocenaocenaocena (5 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

GR/EUROSTYLE/180W


EAN:
cena katalogowa: 4 530,97 PLN
cena po rabacie: 2 985,97 PLN
Udzielono rabatu:34%
Dostępne: minimum 2-3 tygodnie
Towar pod zamówienie - wymagany zadatek 20% wartości towaru by uruchomić zamówienie - przy zamówieniu za pobraniem, towar jest zamawiany pod indywidualne zamówienie.
Wysyłka: 35,00 PLN (przedpłata), 50,00 PLN (pobranie)
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Bateria prysznicowa podtynkowa z deszczownicą 180 Eurostyle Moon White


GR/EUROSTYLE/180W: Grohe GR/EUROSTYLE/180W - Zestawy prysznicowe podtynkowe - Grohe Eurostyle chrom


Grohe Eurostyle White - biały podtynkowy komplet prysznicowy.

Bateria prysznicowa podtynkowa z deszczownicą 180mm
 


 

Proponujemy kompletny pakiet podtynkowy prysznicowy z deszczownicą w skład którego wchodzą :
 

Grohe EURSTYLE bateria wannowa podtynkowa / element zewnętrzny
 
 • powłoka chromowa z GROHE StarLightŽ
 • automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
 • metalowa dźwignia
 • uszczelnienie rozety i trzpienia
 • metalowa rozeta
 • zakryte zamocowanie
 • wykończenie elementów zewnętrznych baterii podtynkowej - moon white
 • gwarancja Grohe 5 lat
 • bez elementu podtynkowego
Grohe Rapido E uniwersalny element podtynkowy
 
 
 • wannowo / prysznicowy bez elementów do montażu gotowego
 • zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
 • urządzenie wstępnie zmontowane
 • głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMoveŽ
 • regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 • prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
 • przygotowane otwory montażowe do suchej i mokrej zabudowy
 • materiał uszczelniający w komplecie wyjścia 1/2"
 • przełącznik do wanny w komplecie
 • korpus wykonany z mosiądzu

 
Grohe Rainshower przyłacze kątowe
 
 • gwint zewnętrzny
 • okrągła rozeta
 • wykończenie moon white
Grohe Rainshower uchwyt prysznicowy
 
 • nieprzestawialny
 • okrągła rozeta
 • wykończenie moon white

 

 Grohe Rainshower Eco 120 słuchawka
 
 • 2 rodzaje strumienia: Rain i SmartRain
 • funkcja Eco(redukcja przepływu)
 • GROHE CoolTouch®
 • SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 • wykończenie powłoki słuchawki prysznicowej Grohe - moon white
 • nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 • pasuje do każdego węża prysznicowego na rynku
 • nadaje się do każdego uchwytu prysznicowego


 Hansgrohe Croma Select E deszczownica 180mm

 

 • wielkość deszczownicy 180x180
 • strumień Rain, IntenseRain
 • wybór rodzaju strumienia przez przyciśnięcie przycisku
 • gwint przyłącza 1/2"
 • do kompletowania z ramionami ścienymi lub sufitowymi
 • wykończenie deszczownicy biały/chrom


 

 Hansgrohe ścienne ramie natrysku  389mm
 • gwint przyłącza 1/2"
 • wykończenie chrom


Hansgrohe Isiflex wąż natryskowy L-1600mm
 
 • wykonany z tworzywa sztucznego
 • gładka powierzchnia węża
 • łatwy do utrzymania w czystości
 • zabezpieczenie przed załamywaniem
 • długość 1600 mm, optymalny do baterii wannowych


 

Parametry
Podstawowe
Producent armatury :Grohei
Rodzaj mieszacza podtynkowego:Tradycyjny mieszacz
Seria armatury łazienkowej:Eurostyle Cosmopolitani
Główny element podtynkowy:Rapido E 35501000
Kształt deszczownicy:Okrągłai
Wielkość deszczownicy:190mm
Ilość obsługiwanych odbiorników:Dwa
Komentarze
Dotyczy produktu: Bateria prysznicowa podtynkowa z deszczownicą 180 Eurostyle Moon White GR/EUROSTYLE/180W
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Nie było łatwo znaleźć zestawu w bieli z dobrej firmy, bardzo mnie cieszy ze w ostatniej chwili znalazłam właśnie Grohe ponieważ już kiedyś kupowałam baterie z tej firmy i trzyma się do tej pory bez zastrzeżeń, myślę ze ten zestaw tez przetrwa lata.
Dotyczy produktu: Bateria prysznicowa podtynkowa z deszczownicą 180 Eurostyle Moon White GR/EUROSTYLE/180W
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Piękny biały zestaw podtynkowy. Bardzo mi się spodobała słuchawka z akcentem zielonego. Czego chcieć więcej?;)
Dotyczy produktu: Bateria prysznicowa podtynkowa z deszczownicą 180 Eurostyle Moon White GR/EUROSTYLE/180W
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
To jest mój drugi taki zestaw, pierwszy kupiłem 5 lat temu cały czas działa bardzo dobrze.
Dotyczy produktu: Bateria prysznicowa podtynkowa z deszczownicą 180 Eurostyle Moon White GR/EUROSTYLE/180W
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Łazienka w bieli świetny pomysł sama taką posiadam i muszę przyznać że ten zestaw pięknie się w nią wkomponował.
Dotyczy produktu: Bateria prysznicowa podtynkowa z deszczownicą 180 Eurostyle Moon White GR/EUROSTYLE/180W
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Fantastyczny zestaw podtynkowy, bardzo mało na rynku jest zestawów w bieli - ten spełnił moje oczekiwania. Polecam

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.