Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00
794 727 200, 793 015 521

7 906,00 PLN

Grohe Allure zestaw prysznicowy podtynkowy Euphoria 150, numer katalogowy: GR/ALLURE/210

Grohe Allure zestaw prysznicowy podtynkowy Euphoria 150

Grohe Allure zestaw prysznicowy podtynkowy Euphoria 150

ocenaocenaocenaocenaocena (6 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

GR/ALLURE/210


EAN:
cena katalogowa: 7 906,00 PLN
cena po rabacie: 4 399,00 PLN
Udzielono rabatu:44%
Dostępne: minimum 2-3 tygodnie
Towar pod zamówienie - wymagany zadatek 20% wartości towaru by uruchomić zamówienie - przy zamówieniu za pobraniem, towar jest zamawiany pod indywidualne zamówienie.
Wysyłka: 20,00 PLN (przedpłata), 35,00 PLN (pobranie)
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Ostatnio oglądane produkty
Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Grohe Allure zestaw prysznicowy podtynkowy Euphoria 150


GR/ALLURE/210: Grohe GR/ALLURE/210 - Zestawy prysznicowe podtynkowe


Grohe Allure Euphoria Cube
Zestaw prysznicowy 


W skład zestawu wchodzą :


 

GROHE ALLURE bateria wannowa termostatyczna podtynkowa
 
 
 
 • zestaw do montażu gotowego do elementu podtynkowego 35 500
 • bez elementów do zabudowy podtynkowej
 • powłoka chromowa z GROHE StarLightŽ
 • pokrętło z wyborem temperatury z blokadą GROHE SafeStop przy 38°C
 • wielofunkcyjny regulator przepływu: blokada i regulacja strumienia przepływu
 • uszczelnienie rozety i trzpienia
 • metalowe pokrętła
 • metalowa rozeta
 • zakryte złącze śrubowe
 • wykończenie baterii termostatycznej Grohe : chrom 

 
Uniwersalny podtynkowy element termostatyczny Grohe RAPIDO T
 

 • bez elementów do montażu gotowego
 • zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
 • urządzenie wstępnie zmontowane
 • głowica termostatyczna z GROHE TurboStatŽ
 • wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
 • dedykowany tylko dla podtynkowych baterii termostatycznych Grohe
 • 2 wyjścia górne 1/2"
 • wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
 • prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
 • przygotowane otwory montażowe do suchej i mokrej zabudowy
 • materiał uszczelniający w komplecie
 • Aquadimmer lub zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym w zestawie korpus wykonany z mosiądzu
 • wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
 • I klasa głośności według normy DIN 410
 
Deszczownica kwadratowa Grohe
 
 • metalowy
 • 210 x 210 mm
 • GROHE DreamSpray®
 • strumień prysznica Rain
 • obrotowe złącze kulowe ± 15°
 • gwint przyłącza 1/2"
 • SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 • powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 • nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 • wykończenie deszczwonicy Grohe : chrom
 
Grohe Rainshower ramie ścienne do deszczownicy L-275
 
 • metalowe ramię ścienne
 • wysięg 275 mm
 • gwint przyłącza 1/2"
 • kwadratowa rozeta
 • pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower® z wyjątkiem(!) Jumbo
 • powłoka chromowa z Grohe StarLight®
 
 
Punktowy zestaw prysznicowy Grohe Euphoria
 
 
 • prysznic ręczny Grohe Euphoria
 • uchwyt ścienny (27 056 000)
 • wąż prysznicowy Grohe Relaxaflex 1.500 mm (28 151 000)
 • powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 • wykończenie zestwu prysznicowego Grohe : chrom błyszczący
 • gwarancja Grohe 5 lat
 
Przyłącze kątowe Rainshower
 
 • gwint zewnętrzny
 • z kwadratową rozetą
 • powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 • samozabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 • wykończenie przyłącza kątowego Grohe : chrom
 

Parametry
Podstawowe
Producent armatury :Grohei
Rodzaj mieszacza podtynkowego:Mieszacz termostatyczny
Seria armatury łazienkowej:Allurei
Główny element podtynkowy:Rapido T 35500000
Kształt deszczownicy:Kwadratowai
Wielkość deszczownicy:210x210mm
Ilość obsługiwanych odbiorników:Dwa
Komentarze
Dotyczy produktu: Grohe Allure zestaw prysznicowy podtynkowy Euphoria 150 GR/ALLURE/210
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Termostat w zestawie to podstawa więc kupiliśmy z mężem te zestaw.
Dotyczy produktu: Grohe Allure zestaw prysznicowy podtynkowy Euphoria 150 GR/ALLURE/210
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam ,dobra jakość za odpowiednią cenę, mam nadzieję że posłuży długo. Na razie po roku bez problemów.
Dotyczy produktu: Grohe Allure zestaw prysznicowy podtynkowy Euphoria 150 GR/ALLURE/210
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo wysokiej jakości zestaw, sprawuje się doskonale, uwagę zwraca zwłaszcza sama deszczownica - rozmiar w sam raz, porządne wykonanie, jest metalowa, słuchawka i bateria podtynkowa też prezentują się świetnie. Działa jak należy.
Dotyczy produktu: Grohe Allure zestaw prysznicowy podtynkowy Euphoria 150 GR/ALLURE/210
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Jako, że samemu ciężko byłoby mi złożyć zestaw, ponieważ znając siebie zapomniałbym o jakimś istotnym elemencie i musiałbym domawiać, to zacząłem intensywnie przeglądać już kompletne zestawy. Ten wpadł mi w oko, ponieważ ma sporych rozmiarów deszczownice oraz baterie termostatyczną Grohe Allure, która podoba mi się najbardziej z całego zestawu. Całość wygląda bardzo estetycznie.
Dotyczy produktu: Grohe Allure zestaw prysznicowy podtynkowy Euphoria 150 GR/ALLURE/210
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Całkiem fajny zestaw, rozeta z pokrętłami są z metalu co zapewnia ponadczasową wytrzymałość.
PLUSY:
-długa gwarancja producenta
-bateria z termostatem
-powłoka chromowana StarLight
-Blokada Grohe SafeStop.
-Metalowa deszcownica
MINUSY:
Brak ;)
Dotyczy produktu: Grohe Allure zestaw prysznicowy podtynkowy Euphoria 150 GR/ALLURE/210
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Świetna jakość oraz cena. Nie musieliśmy się z żoną martwić o kompletowanie zestawu- a nie znamy się na tym za dobrze. Wszystko działa i sprawuje się na 5+

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklepy internetowe CStore