Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

3 050,40 PLN

Termostatyczna bateria do 3 wyjść Grohe 29126000, numer katalogowy: 29126000

Termostatyczna bateria do 3 wyjść Grohe 29126000

Termostatyczna bateria do 3 wyjść Grohe 29126000

ocenaocenaocenaocenaocena (3 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

29126000


EAN: 4005176413322
cena katalogowa: 3 050,40 PLN
cena po rabacie: 1 382,00 PLN
Udzielono rabatu:54%
Dostępne: 4-5 dni robocze
Ten produkt ściągamy na nasz magazyn w ciągu 4-5 dni roboczych
Wysyłka: 15,00 PLN (przedpłata), 30,00 PLN (pobranie)
Towar zostanie wysłany w przeciągu 6 dni roboczych.
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Termostatyczna bateria do 3 wyjść Grohe 29126000


29126000: Grohe 29126000 - Baterie wannowo-natryskowe podtynkowe - Grohe Grohtherm Smartcontrol


Grohtherm SmartControl 29126000 - podtynkowy termostat do 3 odbiorników

Elementy zewnętrzne podtynkowego termostatu Grohe 29126000 umożliwiającego sterowanie aż 3 różnymi odbiornikami - nawet równocześnie. Decydując się na tą baterie należy pamiętać iż do prawidłowego funkcjonowania i prawidłowego montażu jest wymagany element podtynkowy Grohe 35600000 który należy zakupić osobno.

Dzięki zastosowanej szybkiej i czułej głowicy termostatycznej Grohe Turbostat możemy w pełni komfortowo korzystać z natrysku. Uniwersalne wykończenie elementu zewnętrznego Grohe 29126000 w chromie dzięki powłoce w technologii Grohe StarLigt na długie lata będzie cieszyło oczy chromowanym połyskiem. Zróżnicowane przepływy poszczególnych wyjść baterii termostatycznej dają nam prawie nieograniczone możliwości konfiguracji własnego domowego Spa.

Możliwość sterowania 3 punktami odbioru wody z jednego miejsca daje nam możliwości sterowania np. deszczownicą + zestawem natryskowym + dyszami bocznymi - oczywiście można zamiast jednego z wcześniej wymienionym odbiorników użyć np. wylewki wannowej i wykorzystać baterię Grohe 29126000 w łazience z wanną i parawanem.

W skrócie o Grohe 29126000 :

  • podtynkowa bateria termostatyczna 
  • do obsługi 3 wyjść wody
  • do kompletowania z elementem podtynkowym SmartBox 35600 (zamawianym osobno)
  • powłoka chromowana Grohe StarLight
  • głowica termostatyczna Grohe TurboStat
  • blokada na 38°C Grohe SafeStop
  • możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
  • wydajność przepływu wyjście A 23 l/min. , wyjscie B 27 l/min. , wyjście C 23 l/min.

Termostatyczna bateria podtynkowa Grohe 29126000 umożliwiająca sterowanie aż 3 różnymi odbiornikami. Rozwiązanie jakie oferuje firma Grohe to jedno z najatrakcyjniejszych rozwiązań na rynku które dystansyje konkurencyjne marki. Decydując się na element Grohe 29126000 należy pamiętać o tym że by móc zamontować tę baterię należy dodatkowo zakupić podtynkowy element montażowy Grohe Smartbox 35600000 . Kwadratowa rozeta baterii Smartcontrol oraz płynna regulacja przepływu wody w poszczególnych odbiornikach oraz cena to zdecydowanie największe zalety tego termostatu.

Parametry
Podstawowe
Wykończenie:Chrom
Producent:Grohei
Montaż:Podtynkowa
Mieszacz baterii:Termostatyczna
Komentarze
Dotyczy produktu: Termostatyczna bateria do 3 wyjść Grohe 29126000 29126000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Ja zamiast dysz bocznych mam wylewkę wannową, wszystko gra jak należy już 3 miesiąc od montażu.
Dotyczy produktu: Termostatyczna bateria do 3 wyjść Grohe 29126000 29126000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Super bateria dzięki niej mogę sterować 3 odbiornikami,polecam " prawdziwe domowe SPA"
Dotyczy produktu: Termostatyczna bateria do 3 wyjść Grohe 29126000 29126000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam, świetna bateria termostatyczna, długo czekałam ale w końcu się doczekałam. W jednej skrzynce mam sterowanie do 3 odbiorników - deszczownicy, słuchawki i dysz bocznych.

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.